Johan Storm Munch - Utnevnt til biskop i Kr.sand stift i 1823

Fra Aschehougs leksikon (1957) er følgende opplysninger hentet:

Johan Storm Munch (1778 - 1832), norsk forfatter og prest, født i Vågå.

Han var under felttoget 1808 - 1809 Christian Augusts feltprost og ble i 1823 utnevnt til biskop i Kristiansand stift. I "Fjeldblomster" (1813) samlet han de mest verdifulle av sine dikt. Her møter han både opplysningstid og gryende romantikk. Et drama, "Præsten i Hallingdal" (1825) ble temmelig upåaktet.

Han leverte også noen oversettelser (Racine og Schiller) og gav ut tidsskriftet "Saga"(3 bd.,1816b- 20). Gjennom sine sagaoversettelser for dette tidsskriftet bidrog han til å innføre særnorske ord i skriftspråket. Betydning for språkutviklingen fikk også hans artikkel "Levninger av Nordens gamle tungemål udi Norges provindsial-dialecter"

Harald Beyer Professor dr.philos

PS.
J.S.Munch hadde også en sønn med samme navn - Johan Storm Munch (1827 - 1908), som ble født i Kristiansand. Også han ble prest, cand theol 1852. Fra 1855 til 1859 prest for nordmenn i Amerika. I 1860 prest ved botsfengslet, i 1866 garnisonsprest i Horten.

Han kunne imidlertid ikke forlike seg med de statskirkelige ordninger for konfirmasjon, vigsel og absolusjon. Særlig krevde han av altergjestene at de skulle møte hos presten til en personlig samtale (privatskriftemål) før altergang. Da de kirkelige myndigheter ikke gav ham medhold, la han i 1875 ned sitt embete og begynte privat prekevirksomhet i Kristiania. Han hadde en tallrik tilhørerkrets. I 1888 gav han ut prekensamlingen "Jeg ved, at min Frelser lever"
E.Molland Professor dr. theol.