Reglement for kontorister for 120 år siden

Fra bladet «Ingeniør-Nytt» sakser vi dette reglement, som Christiania Spigerverk i 1882 innførte for sine kontorister:

Reglement:

1. Personalet fylder hver Dag Lamperne, pudser Lampeglassene og klipper
    Vegerne, samt vasker Vinduerne en gang i Ugen.

2. Hver kontorist har at paase at der forefindes Ved, Kul og Vand i samtlige Lokaler.

3. Pennespidserne kan tilskjæres efter Behag, men Funktionærene tilholdes at under
    enhver Omstændighet at holde dem i god Orden.

4. Mandlige Funktionærer kan få en ugentlig Friaften til Selskabelighet - to om de
    gaar regelmæssig i Kirken.

5. Etter 12 arbeidstimer henstilles det til Funktionærene at benytte Fritiden til Læsning
    af Bibelen samt andre gode Bøger.

6. Det tilholdes de Ansatte jævnlig at lægge en Deel av sin Gage til Side, på det at de
    i sin Alderdom ikke skal ligge Samfundet til Byrde.

7. Funktionærer der ryger spanske Cigarer, nyder Spirituosa, vanker på Varieteer og
    Beværtninger, samt lader sig barbere i Barber-Saloner, giver de Foresatte Grund
   til at drage deres Ærlighed og Retskaffenhed alvorlig i Tvivl.

8. En funktionær der i 5 år har arbeidet paalideligt og feilfrit i Firmaets Tjeneste, kan
   faa en Lønsforhøielse paa 35 øre Dagen, dersom Driften tillader det.

.........................................................................